NABBA MANAWATU / WANGANUI

Marianne Poole - NABBA Manawatu Representative Area Rep:  

Marianne Poole (Mtu)

Audrey O'Keefe (Wang)

Audrey O'Keefe - NABBA Wanganui Representative
Phone:   (06) 356 1570 (Mtu)

(027) 537 1962 (Wang)

Email:   Marianne Poole
Audrey O'Keefe